Νομοθεσία επαγγελματικών πλοίων

Νόμος 27 του 1975 ΦΕΚ 77/Α/22-04-1977

Προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 23/1999 ΦΕΚ 17/Α/8-2-1999

Νόμος 4256 του 2014

Διευκρινήσεις επί του 4256/2014

Νόμος 4504 του 2017

Διευκρινήσεις επί του 4504/2017

ΠΟΛ 1177 ΦΠΑ Πλοίων ΦΕΚ 4420/Β/04-10-2018

ΠΟΛ.1177/2018 (04-10-2018) με διορθωμένο το κείμενο βάση της ΠΟΛ 1240/2018 ΑΑΔΕ (Δημοσιεύθηκε στις 02-01-2019)

ΠΟΛ.1177/2018 Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστη­ριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θά­λασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας

……………………………. Παραλείπω τις αρχικές δηλώσεις, αν θέλει κανείς ας τα διαβάσει στο ΦΕΚ

αποφασίζουμε:

Ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό της έννοιας «διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θά­λασσα» ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης και εισαγωγής πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην ναυσιπλοία ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και της παράδοσης και ει­σαγωγής αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία αυτά κατά τον εφοδιασμό τους.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Για τα πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, ή βιομηχανι­κή, ή αλιευτική δραστηριότητα, τυγχάνουν εφαρμογής οι απαλλαγές των περιπτώσεων α’, γ’, δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις της περ. α’ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου σχετικά με τα πλοία αυτά.

2. Ως εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριό­τητα νοείται και η επαγγελματική χρήση του πλοίου για ιδία χρήση χωρίς την ύπαρξη αντιπαροχής για το έργο που εκτελεί το πλοίο.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
1. «Ανοιχτή θάλασσα»: Θαλάσσιος χώρος πέραν των 6 ναυτικών μιλίων από τη φυσική ακτογραμμή της ηπει­ρωτικής ή νησιωτικής Χώρας- εύρος αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας.
2. «Προκαθορισμένος πλους»: Ταξίδι για το οποίο ο λι­μένας άφιξης έχει προσδιοριστεί πριν την έναρξη αυτού.
3. «Δρομολογημένο πλοίο»: Πλοίο που δραστηριοποι­είται αποκλειστικά σε τακτική ή έκτακτη γραμμή εσωτε­ρικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2932/2001, όπως ισχύει.
«4.«Ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα»: Προκαθορισμένος πλους εσωτερικού που η διανυθείσα απόσταση μεταξύ του λιμένα αναχώρησης και του λιμένα άφιξης, ή μεταξύ δύο διαδοχικών λιμένων στην περίπτωση που μεσολαβούν ενδιάμεσοι λιμένες, είναι μεγαλύτερη των 12 ναυτικών μιλίων.
Ειδικά στην περίπτωση δρομολογημένων πλοίων ή ημερόπλοιων του ν. 4256/2014 θεωρείται ως ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα ο πλους που η διανυθείσα απόσταση από το λιμένα αναχώρησης έως και την επιστροφή του σε αυτόν είναι μεγαλύτερη των 24 ναυτικών μιλίων, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ενδιάμεσων λιμένων.
Για πλόες που ο λιμένας αναχώρησης και ο λιμένας άφιξης και όλοι οι τυχόν ενδιάμεσοι λιμένες βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, ή στο ίδιο νησί, τα ανωτέρω ισχύουν, μόνο εάν το πλοίο εξέρχεται για μέρος της διανυθείσας απόστασης στην ανοιχτή θάλασσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2.».

Άρθρο 3
Διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

1. Τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά προκαθορισμένους πλόες θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα για μια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον εκτελούν ταξίδια στην ανοιχτή θάλασσα και σε διεθνείς προορισμούς, σε ποσοστό άνω του 60% των συνολικών ταξιδιών τους για την περίοδο αυτή, χωρίς να εξετάζεται καμία άλλη προϋπόθεση αναφορικά με το σύνολο των μιλίων που διανύονται στην ανοιχτή θάλασσα.

2. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014, ως πλοία που δεν πραγματοποιούν προκαθορισμένους ναύλους, θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα, για μία συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον άνω του 60% της συνολικά διανυόμενης απόστασης για την εν λόγω περίοδο, βάσει των ναύλων που πραγματοποιούν, διενεργείται, σε χωρικά ύδατα άλλου κράτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2, ή πέραν των 6 ναυτικών μιλίων από τη φυσική ακτογραμμή της ηπειρωτικής Χώρας εάν ο λιμένας αναχώρησης βρίσκεται στην ηπειρωτική Χώρα, ή πέραν των 6 ναυτικών μιλίων από τη φυσική ακτογραμμή του νησιού που βρίσκεται ο λιμένας αναχώρησης. Στην περίπτωση που τα πλοία αυτά χρησιμοποιούνται και ως επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, βάσει του ίδιου νόμου, στον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και οι διανυόμενες αποστάσεις που διενεργούνται από τη δραστηριότητά τους αυτή.

3. Θεωρείται ότι διενεργούν σε κάθε περίπτωση δρα­στηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία που διενεργούν κυρίως διεθνείς πλόες (εξωτερικού) καθώς και τα αλιευτικά πλοία.

4. Θεωρείται ότι δεν διενεργούν δραστηριότητα κυρί­ως στην ανοιχτή θάλασσα:
α) Τα πλοία που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά ως ημερόπλοια του ν. 4256/2014. Κατ’ εξαίρεση, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 της παρούσας, τα πλοία αυτά θεωρείται ότι μπορεί να διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, εάν από τη δήλωση της περ. δ’της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 προκύπτει ότι διενεργούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 4 του άρθρου 2.
Για πλόες που ο λιμένας αναχώρησης και ο λιμένας άφιξης και όλοι οι τυχόν ενδιάμεσοι λιμένες βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, ή στο ίδιο νησί, τα ανωτέρω ισχύουν, μόνο αν το πλοίο εξέρχεται για μέρος της διανυθείσας απόστασης στην ανοικτή θάλασσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 1 του άρθρου 2
β) Οι λέμβοι (λάντζες) του Γεν. Κανονισμού Λιμένα αρ. 17.
γ) Οι βυθοκόροι και τα συναφή με αυτά πλοία.
δ) Τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα, ανεξαρτήτως χωρη­τικότητας, καυσίμων, λιπαντικών και πετρελαιοειδών αποβλήτων, που δραστηριοποιούνται εντός και πέριξ λιμένων.
ε) Τα θαλάσσια ταξί του Γεν. Κανονισμού Λιμένα αρ. 16.
στ) Τα πλοία που χρησιμοποιούνται σε λίμνες ή πο­τάμια.
ζ) Τα οστρακοκαλλιεργητικά πλοία καθώς και τα πλοία υποστήριξης ιχθυοκαλλιεργιών και βατραχοτροφίας.
η) Τα φουσκωτά σκάφη ανεξαρτήτως μήκους, πλην των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν.4256/2014.
θ) Τα πλοία αναψυχής εκτός των επαγγελματικών πλοί­ων αναψυχής του ν. 4256/2014, τα πλοία που χρησιμο­ποιούνται για αναψυχή ή αθλητισμό, τα εκπαιδευτικά πλοία που ανήκουν σε ναυτικούς ομίλους, ναυτικά σω­ματεία ή άλλες ενώσεις που προωθούν την ναυσιπλοία αναψυχής, καθώς και τα συναφή με αυτά.

5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λαμβάνο­νται υπόψη οι πλόες που διενεργούνται για ιδία επαγγελματική χρήση του πλοίου χωρίς την ύπαρξη αντιπαροχής για το έργο που εκτελεί, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα οι πλόες που πραγματοποιού­νται για ιδιωτική χρήση ή για τις ανάγκες μετακίνησης, επισκευής, συντήρησης, κατασκευής ή άλλων εργασιών που κρίνονται αναγκαίες για την ασφαλή πλεύση και λει­τουργία του πλοίου.

Άρθρο4
Απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

1. Η απόδειξη πραγματοποίησης ταξιδιού ή χρήσης του πλοίου στην ανοιχτή θάλασσα πραγματοποιείται:
α) Με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης (AIS) (κατηγορίας Α), το οποίο ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης του IMO, όπως αναφέρεται στα άρθρα 6 και 6α της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 49/2005 (ΦΕΚ 66 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ή
β) με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσας, εφόσον δεν έχουν υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων της περιπτ. α.

2. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, έχουν υποχρέωση εγκατάστασης, σε κάθε πλοίο που εκμεταλλεύονται, συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης (AIS) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 προκειμένου να αποδεικνύεται η πραγματοποίηση δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, ανεξάρτητα εάν εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 49/2005, εφόσον δεν κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της περιπτ. β’ της παρ. 1. Το AIS πρέπει να διατηρείται πάντοτε σε λειτουργία, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες διεθνείς συμφωνίες, κανόνες ή πρότυπα προβλέπουν την προστασία των σχετικών με τη ναυσιπλοΐα πληροφοριών ή την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες

3. Υπό την επιφύλαξη τήρησης των προβλέψεων τή­ρησης της εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 24 του π.δ. 49/2005 (ΦΕΚ Α’ 66) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Αρμόδια Αρχή για το SafeSeaNet, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 22a και το Παράρτημα 111 του ανωτέρω διατάγματος, πα­ρέχει πρόσβαση στα στοιχεία της παραγράφου 1 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η οποία αποθη­κεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή αποθήκευσης και επεξεργασίας των στοιχείων της παραγράφου 1, προ­κειμένου για την διαπίστωση της διενέργειας δραστη­ριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3, ανά ημερολογιακή περίοδο. Η εφαρμογή χρησιμο­ποιείται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές και ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της δραστηριότητας αυτής.

Άρθρο 5
Διαλειτουργική Πλατφόρμα Ανταλλαγής Δεδομένων

Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 χρησιμο­ποιείται από την Α.Α.Δ.Ε., πέραν από τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) και η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ανταλλαγής Δεδομένων (IMDatE- lntergrated Maritime Data Environment) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), ως περιγράφεται στην παρ. 2.2 του Παραρτήματος 111 του π.δ. 49/2005 (ΦΕΚ Α’ 66), όπως ισχύει, κατόπιν χορήγησης παροχής πρόσβασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 6
Διαδικασία απόδειξης της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

1. Ο υποκείμενος που κάνει χρήση των απαλλαγών του άρθρου 1 της παρούσας για μια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, έχει υποχρέωση να υποβάλει στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωση, απολογιστικά, για κάθε πλοίο, με την οποία δηλώνει ότι για την εν λόγω ημερολογιακή περίοδο πραγματοποίησε δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4α του άρθρου 3. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ/ΦΠΑ για τη διενεργούμενη δραστηριότητά τους στο εσωτερικό της χώρας.
Ειδικά στις περιπτώσεις πλοίων για τα οποία η διενέργεια δραστηριότητας θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημερολογιακή περίοδο από αυτή που χορηγήθηκαν οι απαλλαγές, ή συντρέχει καταστροφή ή απώλεια ή κλοπή την τελευταία ημέρα της ημερολογιακής περιόδου που χορηγήθηκαν οι απαλλαγές, ή βρίσκονται υπό επισκευή ή μετασκευή ή συντήρηση για το σύνολο της ημερολογιακής περιόδου, ο υποκείμενος έχει υποχρέωση δήλωσης της κατάστασης αυτής στην ανωτέρω δήλωση.
Από τη δήλωση αυτή πρέπει να προκύπτει εάν για ολόκληρη την ημερολογιακή περίοδο το σκάφος χρησιμοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο ή αντίστοιχα προέκυψε διαφορετική χρήση του σκάφους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4α του άρθρου 3.

2. Ειδικά για τα πλοία της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας που πραγματοποιούν κυρίως διεθνείς πλόες συνυποβάλλεται με την ανωτέρω δήλωση αντίγραφο του ΦΕΚ της εγκριτικής πράξης νηολόγησης των πλοίων που έχουν νηολογηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α’317) ή σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όσον αφορά σε πλοία τα οποία φέρονται διαχειριζόμενα από γραφεία εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) ή τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας διεθνών πλόων, ενώ για τα αλιευτικά πλοία συνυποβάλλεται η σχετική άδεια αλιείας με τη διάκριση εάν αφορά υπερπόντια αλιεία.
Ως πλοία που ενεργούν κυρίως διεθνείς πλόες θεωρούνται τα πλοία τα οποία νηολογούνται με εγκριτική πράξη (κοινή υπουργική απόφαση) βάσει του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 ή διαχειρίζονται από γραφεία εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα βάσει του άρ. 25 του ν. 27/1975, καθώς και τα πλοία που έχουν εφοδιασθεί με όλα τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας διεθνών πλόων, βάσει των αντίστοιχων ΔιεθνώνΣυμβάσεων (SOLAS, MARPOL, Load Lines), τα οποία διενεργούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες. Ως πλοία υπερπόντιας αλιείας θεωρούνται τα αλιευτικά πλοία που διαθέτουν άδειες αλίευσης εκτός χωρικών υδάτων του άρθρου 59 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και της κοινής υπουργικής απόφασης 4023/64557/16.05.2014
(Β’ 1307).
Από την ανωτέρω βεβαίωση, την εγκριτική πράξη, τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, καθώς και την άδεια αλιείας ή υπερπόντιας αλιείας πρέπει να προκύπτει η ημερομηνία που αυτά αφορούν.

3. Ειδικά για τα πλοία της παρ. 1 του άρθρου 3 συνυποβάλλεται με την ανωτέρω δήλωση «κατάσταση πραγματοποιηθέντων ταξιδιών» για ολόκληρη την ημερολογιακή περίοδο, στην οποία θα αναγράφονται, ανά ταξίδι, η ημερομηνία, ο λιμένας αναχώρησης, ο λιμένας προορισμού και η διανυθείσα απόσταση, ενώ για το σύνολο της ημερολογιακής περιόδου θα αναγράφονται το σύνολο των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν καθώς και ο αριθμός αυτών που πραγματοποιήθηκαν στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.
Τα πλοία αυτά αν διενεργούν αποκλειστικά δραστηριότητα βάσει συμβατικών υποχρεώσεών τους, αντί της ανωτέρω κατάστασης, συνυποβάλλουν τα παραστατικά που εκδίδονται ή τις συμβάσεις συμβολαίων – ναυλοσυμφώνων που συνάπτονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους αυτών. Ειδικά τα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία τα οποία είναι δρομολογημένα, αντί της ανωτέρω κατάστασης συνυποβάλλουν τη δήλωση δρομολόγησής τους καθώς και τυχόν σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.
Ειδικά τα ημερόπλοια του ν. 4256/2014 υποβάλλουν τη/τις δήλωση/δηλώσεις της περίπτ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4256/2014, όπως ισχύουν για ολόκληρη την ημερολογιακή περίοδο.

4. Ειδικά για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 και έως την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της παρ. 2.α. του άρθρου 7 του ν. 4256/2014, συνυποβάλλεται με την ανωτέρω δήλωση «κατάσταση πραγματοποιηθέντων ναύλων» για ολόκληρη την ημερολογιακή περίοδο, στην οποία αναγράφονται, ανά ναύλο, η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού, καθώς και ο λιμένας αναχώρησης.

Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις
Για την ημερολογιακή περίοδο από 1.4.2018 έως και 31.12.2018 και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 εντός της περιόδου αυτής θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα.

Άρθρο 8
Χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα

1. Έως την 31.5.2019 δημιουργείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονική εφαρμογή για την παρακολούθηση των πλοίων/σκαφών που δεν έχουν υποχρέωση να διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 στην οποία καταχωρίζονται, η άφιξη του πλοίου/σκάφους στους λιμένες που προσεγγίζει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του καθώς και οι γεωγραφικές συντεταγμένες των λιμένων αυτών, προκειμένου για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Η επιβεβαίωση των στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν υποβολής έντυπης ή ηλεκτρονικής μέσω της εφαρμογής δήλωσης άφιξης.

3. Αρμόδιες Υπηρεσίες ορίζονται οι Λιμενικές Αρχές και έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παροχή οδηγιών της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλασσίου Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Η δήλωση άφιξης υποβάλλεται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του σκάφους. Στη δήλωση καταχωρίζονται η ημερομηνία άφιξης, τα στοιχεία του πλοίου/ σκάφους καθώς και τα στοιχεία του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη αυτού. Στην περίπτωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής δηλώνονται και τα στοιχεία του ναυλοσύμφωνου, βάσει του οποίου διενεργείται η δραστηριότητα στην ανοικτή θάλασσα.

5. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες κατά την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 1 πιστοποιούνται, καταχωρίζοντας τα στοιχεία πρόσβασης των υπηρεσιακών χρηστών καθώς και των διευθύνσεων «IP» των Η/Υ που θα χρησιμοποιούνται για την καταχώριση στοιχείων στην εφαρμογή.

6. Έως την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οι δηλώσεις άφιξης υποβάλλονται εντύπως και θεωρούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της παρ. 3. Οι θεωρημένες δηλώσεις άφιξης ή αντίγραφα αυτών συνυποβάλλονται με τη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 στην Α.Α.Δ.Ε. για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας στην ανοικτή θάλασσα.

Άρθρο 9
Λοιπά θέματα

Η αποθήκευση των δεδομένων που απαιτούνται για την απόδειξη της χρήσης στην ανοιχτή θάλασσα, σύμ­φωνα με τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, πραγματοποι­είται για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή του χρόνου παραγραφής της αξίωσης του Δημοσί­ου για τη βεβαίωση του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018

 

Οι τροποποιήσεις του 4504/2017 στον 4256/2014:

Άρθρο 94

Τροποποιήσεις του ν. 4256/2014
1. Η υποπαράγραφος ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) «Κυβερνήτης»:

αα. για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα: είναι το πρόσωπο που  προσλαμβάνεται από τον εκναυλωτή ή ο επιβάτης που διαθέτει τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα για τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως αυτά καθορίσθηκαν με την 3342/02/2004/21.1.2004 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 478), όπως τροποποιήθηκε με την 3342/13/2004/20.8.2004 (Β΄ 1330), ββ. για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: είναι το πρόσωπο το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση του πλοίου και διαθέτει τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα για τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως αυτά καθορίσθηκαν με την 3342/02/2004/21.1.2004 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε με την 3342/13/2004/20.8.2004. Ο κυβερνήτης έχει όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες που προβλέπονται για τον πλοίαρχο.».

2. Η υποπαράγραφος ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4256/2014 καταργείται.
3. Στο άρθρο 1 του ν. 4256/2014 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη του π.δ. 44/2011 (Α΄110), ο υπολογισμός του αριθμού επιβατών των πλοίων των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής, γίνεται, σύμφωνα με τα άρθρα 15 (εξαιρουμένης της παραγράφου 3) και 20 του π.δ. 917/1979 (Α΄ 257) και αναγράφεται στο Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.), κατόπιν ελέγχου του πλοίου από Α.Ο.. Τα ανάλογα πιστοποιητικά αναγράφουν απαραίτητα τον αριθμό διαθέσιμων κλινών. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο υπέρβαση του αριθμού επιβατών του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση ολικής ναύλωσης, ο αριθμός των επιβαινόντων τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας ορίζεται αντίστοιχα από το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Όταν συνάπτεται ολική ναύλωση που περιλαμβάνει διανυκτέρευση, οι κλίνες που διαθέτει το πλοίο αντιστοιχούν στον αριθμό των επιβατών που διανυκτερεύουν.».

4. Η υποπαράγραφος β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η διάρκεια της σύμβασης ναύλωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δώδεκα (12) ώρες. Ως τόπος και χρόνος έναρξης και λήξης της σύμβασης ναύλωσης θεωρούνται, αντίστοιχα, ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στο ναυλοσύμφωνο.».

5. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Για τα σκάφη της περίπτωσης α΄, τα οποία φέρουν σημαία άλλη πλην της ελληνικής απαιτείται να συμμορφώνονται πλήρως με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που αφορούν πλοία με ελληνική σημαία. Προς απόδειξη της ως άνω συμμόρφωσης, τα σκάφη αυτά πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής το οποίο εκδίδεται από Αναγνωρισμένο Οργανισμό (Νηογνώμονα), ο οποίος είναι
εξουσιοδοτημένος να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας για πλοία με ελληνική σημαία αντίστοιχης κατηγορίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα λοιπά ζητήματα που αφορούν την έκδοση του ανωτέρω Πιστοποιητικού.».

6. Στο άρθρο 3 του ν. 4256/2014 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως εξής:

«6. Επιβίβαση στο πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων, πέραν αυτών που αναγράφονται στην ενημερωμένη κατάσταση επιβαινόντων, ή οριστική αποβίβαση ενός ή περισσότερων από τους επιβαίνοντες, πριν από τη λήξη του ναυλοσυμφώνου, επιτρέπεται, εάν αυτό προβλέπεται από το ναυλοσύμφωνο, με την αναγραφή των ονοματεπωνύμων των προσώπων που θα επιβιβαστούν ή αποβιβαστούν και του λιμένα επιβίβασής ή αποβίβασής τους ή αν πρόκειται για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή ηθελημένη αποχώρηση επιβαίνοντος. Προσωρινή αποβίβαση ενός ή περισσοτέρων από τους επιβαίνοντες επιτρέπεται, εφόσον στην ενημερωμένη κατάσταση επιβαινόντων αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που θα επιβιβαστούν ή αποβιβαστούν και ο λιμένας επιβίβασής ή αποβίβασής τους.

7. Πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής επαγγελματικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελάχιστων προβλεπομένων ημερών ναύλωσης, να είναι και κυβερνήτης ή πλοίαρχος του πλοίου αναψυχής, εφόσον καταχωρίζεται με την ανωτέρω ιδιότητα στην κατάσταση επιβαινόντων, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 7.».

7. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4256/2014 καταργείται.

8. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4256/2014, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2.β του άρθρου 55 του ν. 4276/2014 (Α΄155), αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Τα επαγγελματικά και τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, εφόσον είναι ναυλωμένα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφο ναυλοσυμφώνου και με ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων πριν από τον απόπλου τους από το λιμένα αφετηρίας. Το αντίγραφο ναυλοσυμφώνου και οι ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων προσυπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα προσυπογραφής, βρίσκονται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες Αρχές. Οι ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων περιέχουν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του  εφοπλιστή, αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων και των ενημερωμένων καταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου γνωστοποιούνται, πριν τον απόπλου από το λιμένα αφετηρίας, στην αρμόδια λιμενική Αρχή του λιμένα αυτού. Για τη γνωστοποίηση του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο ν. 3979/2011 (Α΄138). Στους παραβάτες των δυο προηγούμενων εδαφίων επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 12 του π.δ. 23/1999. Η ανωτέρω υποχρέωση αναφορικά με την κατάσταση επιβαινόντων διατηρείται, και στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 9. Αντίγραφα των ναυλοσύμφωνων υποβάλλονται από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3, στις υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170).
Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης ο οποίος συντάσσει, προσυπογράφει ή αποδέχεται πλαστά ή εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύμφωνα ή καταστάσεις επιβαινόντων, καθώς και όποιος νοθεύει ναυλοσύμφωνα ή καταστάσεις επιβαινόντων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών.
β. Ο Πλοίαρχος ή ο Κυβερνήτης πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να μεριμνά, ώστε το σύνολο των επιβαινόντων να φέρει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση στις αρμόδιες Αρχές ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο ικανό δημόσιο αποδεικτικό από το οποίο να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία καθενός από τους επιβάτες. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μερική μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται να προβεί σε σχετική σημείωση στην κατάσταση επιβαινόντων, την οποία προσυπογράφει, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου. Η ολική μεταβολή της κατάστασης επιβαινόντων απαγορεύεται και ισοδυναμεί με τερματισμό της τρέχουσας ναύλωσης.
γ. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, τηρείται αρχείο ναυλοσυμφώνων και καταστάσεων επιβαινόντων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση κάθε ταξιδιού. Το αρχείο του προηγούμενου εδαφίου είναι διαθέσιμο σε κάθε δημόσια αρχή. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7, αρκεί η ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου του προηγούμενου εδαφίου.
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την έκδοση με ηλεκτρονικό τρόπο αδειών απόπλου και κατάπλου, την ηλεκτρονική έγκριση θέσης ελλιμενισμού και την ηλεκτρονική υποβολή τελών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

9. Η υποπαράγραφος α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα επιτρέπεται να εκναυλώνονται, χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. Τη διακυβέρνηση των πλοίων αναψυχής του προηγούμενου εδαφίου αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο οποίος προσλαμβάνεται από τον εκναυλωτή και θεωρείται προστηθείς αυτού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύμφωνο. Τα πλοία αναψυχής του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποπαραγράφου με μεταφορική ικανότητας άνω των δώδεκα (12) επιβατών επιτρέπεται να εκναυλώνονται, μόνον όταν υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του πρώτου άρθρου του παρόντος νόμου.».

10. Οι υποπαράγραφοι α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4256/2014 αντικαθίστανται, ως εξής:

«α. Οι κυβερνήτες ή οι πλοίαρχοι πλοίων αναψυχής, που εκτελούν σύμβαση ναύλωσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωσή τους να θεωρούν τα ναυτιλιακά έγγραφα των πλοίων αυτών, να λαμβάνουν άδεια απόπλου από τη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα προσέγγισης και να υποβάλουν δήλωση κατάπλου. Οι ως άνω θα εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή για κάθε ναύλωση και για το χρονικό διάστημά της, μόνο από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας. Αν η ναύλωση αρχίζει στην αλλοδαπή, τα ναυτιλιακά έγγραφα θεωρούνται στο πρώτο ελληνικό λιμάνι στο οποίο καταπλέει το πλοίο.
β. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και στην περίπτωση της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.».

11.α. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση, σε οποιαδήποτε χώρα, της εκμετάλλευσης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα, με σύμβαση ολικής ναύλωσης ανεξαρτήτως της σημαίας του πλοίου.».
β. Η παρ. 5 του άρθρου 9 και η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014 καταργούνται.

12. Η υποπαράγραφος γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4256/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Κατ’ εξαίρεση, λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας και ιδιομορφίας των υφιστάμενων συγκοινωνιακών εξυπηρετήσεων και συνθηκών ή για το σκοπό της εξυπηρέτησης της τουριστικής κίνησης, επιτρέπεται:

αα) η παραλαβή επιβατών από ενδιάμεσους ελληνικούς λιμένες, εφόσον η τελική αποβίβαση τους γίνεται στον ενδιάμεσο λιμένα από τον οποίο επιβιβάσθηκαν, με έγκριση της Λιμενικής Αρχής του ενδιάμεσου λιμένα, ύστερα από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας των επιβατών, ο χρόνος παραλαβής και ο χρόνος τελικής αποβίβασής τους στον ενδιάμεσο λιμένα,
ββ) η αποβίβαση επιβατών σε ενδιάμεσους ελληνικούς λιμένες και η επιστροφή τους στο σημείο επιβίβασης τους κατά την ίδια ή διαφορετική ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι το ταξίδι πραγματοποιείται, σύμφωνα με το ν. 393/1976 (Α΄199) ή το π.δ. 339/1996 (Α΄225),
γγ) η εκτέλεση ταξιδιού, το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου και άλλων μέσων μεταφοράς υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α)το ταξίδι πραγματοποιείται, σύμφωνα με το ν. 393/1976 ή το π.δ. 339/1996 και β) η συνολική χρονική διάρκεια του ταξιδιού δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες,
δδ) η εκτέλεση μονής διαδρομής, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, εφόσον δεν παραβλάπτεται η λειτουργία της δρομολογιακής γραμμής. Η αντίστοιχη αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η εκτέλεση της μονής διαδρομής του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία καθορίζεται η χρονική περίοδος δραστηριοποίησης των ημεροπλοίων και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης.».

13. Η υποπαράγραφος δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή νόμιμα εξουσιο-δοτημένο από αυτούς πρόσωπο, υποβάλλει δήλωση στη Λιμενική Αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σημείο εκκίνησης του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού, με την οποία γνωστοποιεί αναλυτικά τους λιμένες, όρμους και ακτές προσέγγισης και αποεπιβίβασης επιβατών, σύμφωνα με το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων, και τις ημερομηνίες/περίοδο διενέργειας του ταξιδιού. Όμοια δήλωση απαιτείται για οποιαδήποτε τροποποίηση, πριν από την έναρξη του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού.».

14. Έναρξη ισχύος των παραγράφων 1 έως 15 του παρόντος ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2017.

15. Το αναφερόμενο ποσό στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4150/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του  άρθρου 41 του ν. 4256/2014, αντικαθίσταται με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3133.1-3/22369/2019 “Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4256/2014 (Α’ 92) με τις διατάξεις του ν. 4597/2019 (Α’ 35)”

 

Categorised in:

This post was written by christoforos